Jadwal Misa

Misa Harian

 • 06:00 Yakobus dan KTG
 •  

Misa Mingguan

 • Sabtu
  17:00 Yakobus dan KTG
 • Minggu
  07:00 KTG
  07:30 Pegangsaan 2
  08:00 Yakobus
  10:00 KTG
  10:30 Pegangsaan 2
  11:00 Yakobus
  17:00 Yakobus dan KTG
 •  

Misa Tematik

Jumat Pertama

 • 06:00 Yakobus dan KTG
 • 12:00 Yakobus
 • 19:00 KTG (+Adorasi)
 •  

Jumat Ke-2 (Misa Arwah)

 • 19:00 
  Okt 2023: Yakobus
 •  

Rabu Ke-4 (Misa HUP)

 • 19:30 KTG