Jadwal Misa

Misa Harian

 1. Yakobus dan KTG
  Jam 06:00

Misa Mingguan

 1. Sabtu
  Yakobus: 17:00
  KTG: 17:00 (+YouTube)
 2. Minggu
  KTG: 07:30
  Yakobus 09:00 (+YouTube)
  KTG: 10:00
  Yakobus: 11:00

Misa Tematik

Jumat Pertama

 1. Jam 12:00 (Yakobus)
 2. Jam 19:00 +Adorasi (KTG)

Jumat Ke-2 (KTG)

 1. Jam 19:00 Misa Arwah

Jumat Ke-4 (KTG)

 1. Jam 19:30 Misa HUP

 

Web Link

Denah Gereja St. Yakobus

Denah Gereja St. Andreas KTG

Survey Web Paroki Kelapa Gading