Misa Hari Sabtu Sesudah Rabu Abu, 5 Maret 2022 Pukul 06:00 WIB