Misa Minggu Prapaskah V – 26 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB