Misa Minggu Prapaskah V – 25 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB